Archive

Archive for April 27, 2011

Bystyret har gjort sykling til risikosport

April 27, 2011 8 comments

Sykling er en svært effektiv transportform og bidrar til bedre helse – både fysisk og psykisk. I tillegg er sykling den mest miljøvennlige transportformen sammen med det å gå til fots. Satsing på sykkel vil også gi bedre byluft – noe som igjen har store helsegevinster.

Dessverre er det i Bergen minimal satsing på sykling. Syklister må mange steder satse liv og helse grunnet hensynsløs kjøring blant en del bilister og hodeløs planlegging fra Bystyret over lengre tid. Det er kun få av veiene der det finnes sykkelstier, noe som har vært påpekt i tallrike rapporter og avisinnlegg. Det har blitt lovet gode forhold for syklister i flere tiår. Det har dessverre vært minimale resultater. Spesielt ille er det mellom sentrum byens sørside. I flere tilfeller, som for eksempel i sammenheng med bybaneutbyggingen, har forholdene faktisk blitt verre.

Mange politikere framstiller sykkelveier som en kostnad. Det mange glemmer, er at det å satse på sykkel i høyeste grad er samfunnsøkonomisk gunstig på sikt. Det er faktisk slik at for hver person som begynner å sykle til jobb, kan samfunnet spare 30 000 kroner – blant annet med bakgrunn i de gunstige helseeffektene. Når politikerne nedprioriterer sykkel til fordel for bil er det altså lite framtidsrettet politikk både med tanke på helse, miljø, klima og rent økonomisk.

Miljøpartiet De Grønne ser betydningen av å satse på rask og betydelig bedring av forholdene for syklister. Vi ønsker å prioritere sykkel, fotgjengere og kollektivtrafikk, og mener at syklistene må få egne sykkelfelter på samme måte som at fotgjengerne bør ha egne gangfelt. Vi ønsker også et sammenhengende sykkelveinett med sikre sykkelveier – ikke bare spredte sykkelveier som i dag. Det bør være en overordnet planlegging som vil gi færre hindringer for syklister i hele Bergen og omegn.

Det er nylig blitt utarbeidet en flott rapport av rådgivningskontoret Cowi med navnet ’Løsninger for hovedsykkelruter gjennom Bergen’. Rapporten viser mange praktiske løsninger for hvordan sykkelforholdene kan forbedres. Syklistenes landsforening er positive til planen og vi i Miljøpartiet De Grønne mener at planen ikke bare bør settes ut i livet – det bør også tidsfestes at dette skal skje raskt. Miljøpartiet De Grønne ønsker å starte dette i kommende valgperiode.

Dette vil kunne gjøre det attraktivt, trygt og effektivt å sykle i Bergen. Miljøpartiet De Grønne ønsker å bidra til dette og for å få til det trenger vi velgernes hjelp i det kommende valget.

Innlegg i Byavisen av Lars Thore Fadnes og Øystein Bønes, Bystyrekandidater for Miljøpartiet De Grønne

PDF: Bystyret har gjort sykling til risikosport – 2011-04-27


Categories: Posts Tags: , , , ,