Archive

Archive for June, 2011

Klimaendringene skaper fattigdomsfelle

Paul Collier beskriver i sin bok “The Bottom Billion” hvordan ulike fattigdomsfeller holder fattige land nede og hindrer dem i å komme opp på samme nivå som middel- og høy-inntektsland. Disse inkluderer både konflikter, problemer skapt av naturressurser, at land er “inneklemte” (landlocked) og dårlige styresett.

Stadig flere studier viser nå hvordan klimaendringene også legger en enorm økonomisk byrde på de fattigste landene og kan gjøre fattigdomsfellen ytterligere vanskelig å komme seg ut av for de fattigste landene. Dette er blant annet fordi klimaendringene i stor grad vil ramme fattige land og at disse også i minst grad har ressurser og muligheter til å tilpasse seg endringene.

God klimapolitikk er derfor et nødvendig kriterium for fattigdomsbekjempelse, og disse bør derfor gå hånd i hånd.

Categories: Posts Tags: , ,

Stopp bruk av tjæresand-basert drivstoff

EU foreslår nå en lov som vil stoppe bruk av tjæresand-basert drivstoff til kjøretøyer siden dette har er forbundet med katastrofale klimakonsekvenser. Overraskende nok har Storbritannia som i det siste har vært et land som har tatt økende ansvar på klima- og miljøsiden vært avventende i sin respons.

Vær med å støtt en kampanje fra Avaaz som legger press på den britiske regjeringen slik at forslaget blir vedtatt:

https://secure.avaaz.org/en/crude_politics/?r=act

Avaaz:

“Right now, EU law makers are introducing an important bill which would impose strict pollution standards on car and lorry fuels and would effectively ban tar sands fuel, the world’s most filthy and environmentally destructive transport oil. But shockingly, the UK is opposing it. 

Our government is bending under pressure from the oil industry and the Canadian government, who stand to make billions if they can get an ally to water down the law and remove the clause that bans tar sands. We can expose these dirty dealings, and demand the government support the law and protect the climate. “

“Let’s show him the British public is united against any attempt to undermine this critical legislation — sign here, then send this to everyone!

http://www.avaaz.org/en/crude_politics/97.php?cl_tta_sign=e0e8278012d8b29ad2ca27d762b9a952

Tar sands fuel is nasty stuff. Oil companies destroy and degrade millions of acres of pristine Canadian forest and displace indigenous communities just to reach the unrefined bitumen. Refining it spreads cancerous heavy metals and sulphur through the air and leaves a barren, toxic landscape. The US Environmental Protection Agency says refining tar sands causes at least 82% more carbon pollution than refining conventional oil. But for Canada and the oil companies, the returns are lucrative — oil giants recently announced a $379 billion investment in them. 

The EU wants to help stop this catastrophe, but the UK is standing in the way. The EU’s proposed Fuel Quality Directive would set a binding 6% climate pollution reduction target for Europe’s transport fuels by 2020. We need to make sure that our government – which likes to parade green credentials – doesn’t cave to tar sands oil interests. 

Our political leaders should be securing a cleaner energy future for us and our children, not caving in to polluters that bring oil spills and climate change. Time is short — we need to convince the transport minister by June 23rd. Let’s tell the UK government to keep dirty fuels out of the EU. Sign the petition now, then forward this email to friends who want clean air: 

http://www.avaaz.org/en/crude_politics/97.php?cl_tta_sign=e0e8278012d8b29ad2ca27d762b9a952

In a world with a safe and stable climate, using energy will not come at the expense of our natural environment. Canada’s tar sands are an out-dated approach to energy, where profit outweighs pollution. We have a chance to make a change now. Together, we’ve influenced international climate summits, world leaders and our parliaments — now let’s take another decisive step towards a cleaner future. 

With hope, 

Alex, Maria Paz, Morgan, Iain, Ricken, Stephanie, Giulia, Pascal, Benjamin, Luis, and the rest of the Avaaz team 

SOURCES

UK undermining EU tar sands ban
http://www.guardian.co.uk/business/2011/may/30/uk-undermining-tar-sands-ban

Pollution fears as UK blocks European ban on fuel from tar sands
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/pollution-fears-as-uk-blocks-european-ban-on-fuel-from-tar-sands-2291598.html

Why Europe could decide the fate of Canada’s tar sands
http://thetyee.ca/News/2010/10/20/EuropeDecidesFate/

Canada tries to hide tar sands carbon emissions http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/jun/01/canada-tar-sands-carbon-emissions

 US Environmental Protection Agency review of tar sands impact http://yosemite.epa.gov/oeca/webeis.nsf/
 (PDFView)/20100126/$file/20100126.PDF?OpenElement (pdf)
Categories: Posts Tags: , , , ,

CO2 avgifter med ny vri kan gjøre miljøfokus lønnsomt: TEQs (Tradable Energy Quotas)

En britisk rapport viser hvordan markedsbaserte energikvoter (Tradable Energy  Quotas [TEQs]) kan gjøre det lønnsommt å redusere klimautslipp. Systemet bygger på allerede eksisterende prinsipper og vil innebære at det settes opp et tak på hvor mye CO2 som kan slippes ut og at man deretter selger digitale konsesjoner/ tillateler til utslipp av klimagasser. For å gjøre det enklere for privatpersoner, vil en andel av klimautslipptaket som bestemmes ut fra politiske mål og avtaler gå til privatutslipp som i mindre grad er lette å måle. Mye er derimot lettere målbart som for eksempel utslipp ved vareproduksjon, transport osv. Dette vil inngå direkte i systemet.

Det er liten tvil om at Norge ikke er på rett kurs med å redusere klimaavtrykk våre, og markedsbaserte energikovter (Tradable Energy  Quotas) kunne derfor være et nyttig mål for å komme på rett spor. Les hele rapporten her: www.teqs.net/APPGOPO_TEQs.pdf

Categories: Posts Tags: , ,

Drivstoffets sanne kostnad – The true cost of gasoline

June 22, 2011 1 comment

Mange anser norske bensin- og dieselpriser som unødvendig dyre. Spørsmålet er da hva er den egentlige kostnaden er, og hva burde de egentlig ha kostet?

Svaret på dette spørsmålet blir godt forklart besvart i videosnutten under som kan anbefales:

Many perceive the costs for petrol as expensive. An important question though is what the true cost is, and what it should have cost.  The answer to this question is well explained in the video above.

Categories: Posts Tags: , , ,

Ecosia – en grønn søkemotor med samba og stil

Ecosia er navnet på en internett søkemotor som har et prisverdig konsept: For hvert søk som gjøres går en stor andel av inntektene til Ecosia til et prosjekt for å bevare regnskog. Faktisk går hele 80% av inntektene direkte til regnskogprosjektet:

http://ecosia.org/how.php

Ecosia gjøres også en stor egeninnsats for å være mest mulig miljøvennlig siden de også bruker energi fra grønne og bærekraftige energikilder. Hvorfor ikke ta en titt og bidra til litt ekstra støtte til regnskogene?

http://ecosia.org/

Categories: Posts Tags: ,

En global matkrise av dimensjoner

June 18, 2011 3 comments

Til tross for at det i verden produseres mat som kunne mette oss alle, går en av syv går sultne til sengs, og hos mange går konsekvensene mye lenger enn dette også. Matusikkerhet og liten mattilgang forårsaker underernæring som igjen har katastrofale helsekonsekvenser på både kort og lang sikt.

En av hovedgrunnene er at svært mye av av maten og energi går til kjøttproduksjon. Faktisk brukes hele 70% av verdens landbruksareal til dette formålet og bidrar allikevel kun til 17% av energien samtidig som det påfører dyr betydelig lidelse.

Klimaendringer har konsekvenser og kan komme til å bli betydelig verre dersom ikke skikkelig tiltak settes i gang. En av de mest fryktede konsekvensene er relatert til matusikkerhet – spesielt forårsaket i tørke, gjerne påfulgt av eksremregn. Et eksempel på svært negative konsekvenser av ekstrem tørke kan vi idag se i Somalia.

Det drives også uttalt spekulering med mat som mange hevder har svært negatived konsekvenser. Mer om dette kan du lese om i et tidligere blogginnlegg. Bare i løpet av det siste året har matvareprisene steget med 37% i gjennomsnitt og for hvete og mais har de steget med rundt 70%. Dette kan neppe løses med bistand alene i dagens forstand uten at man gjør gjennomgripende endringer som bedring i handelsvilkår. Mye bistand er i dag praktisk talt økonomisk støtte til bedrifter i giverlandene – både til hjemlige produsenter og til transportselskaper drevet av giverlandet.  Det er mange som også mener at matsuverenitet bør være et mål – at land og områder i størst mulig grad bør være selvforsynte med tanke på mat for å redusere sårbarhet.

Food and water are going to be flashpoints if these issues are not dealt with.

– Babatunde Osotimehin,  leder i FN’s Population Fund

Kultur er livet

Forskning fra HUNT studien i Nord-Trøndelag ledet av Koenraad Cuypers viser at de som deltar i kultur har bedre helse enn de som  i mindre grad gjør dette. I tillegg til bedre helse var hyppige kulturelle aktiviteter også forbundet med både økt trivsel, sjeldnere psykiske plager.

Forbruksøkning har mange negative miljøkonsekvenser, mens kulturelt “forbruk” derimot praktisk talt bare er forbundet med fordeler. Å satse på kultur er derfor en viktig politisk prioritering.

Categories: Posts Tags: ,

Norsk klimalavmål

June 14, 2011 1 comment

Mens flere andre land som Storbritannia har redusert sine klimagassutslilpp, har Norge tvert imot økt sine.I 2010 er faktisk utslippene høyere i Norge enn det de var i 2009. Olje og gassvirksomhet samt motorisert transport står for betydelige deler av dette.

Det er svært mange som mener at norske politikere har spilt falitt i denne sammenheng. Samtidig hevder enkelte som blant andre Roar Flåthen at Norge ikke skal ta klimaansvar selv fordi dette koster for mye. For de som skulle være i tvil, kan svaret fra Framtiden i Våre Hender anbefales. Framtiden i Våre Hender påpeker også at regjeringa og Stortinget bryter grunnlovens paragraf 110b:

«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.» 

Kanskje på tide å bidra til et miljø som sikrer sunnhet og bevare naturen og mangfoldet – noe som grunnlovsskrivere allerede har innsett for mangfoldige år siden og det britiske lovverket allerede har tatt konsekvens av.

Categories: Posts Tags: , ,

Midt i smørøyet – hvorfor reise lengre enn nødvendig?

June 13, 2011 2 comments

De som har kort vei til jobb har det generelt bedre enn de som pendler langt til jobb. Ikke bare det. Studien som er referert i The Economist viser også at lang pendling øker risikoen for skilsmisser.

Kort reise til jobb gir også muligheter til å sykle eller gå til jobb som også er forbundet med fysisk helsegevinst i tillegg til de bekymringene man sparer seg. Samtidig sparer man miljøet og bidrar til bedre byluft. Flere myke trafikkanter gir også færre ulykker. Les forøvrig et blogginnlegg om flere fordeler ved sykling her.

Det er med andre ord mange gode grunner til å bosette seg i nærheten av arbeidsplassen. Da er det også viktig med tilrettelegging for at dette blir lettest mulig, blant annet ved at næringsområder etableres i nærheten av boområder, noe De Grønne i Bergen allerede har programfestet.

Kilder:

http://www.economist.com/blogs/gulliver/2011/06/perils-commuting?fsrc=scn/tw/te/bl/commutingmakesyouunhappy

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1988500

http://tidsskriftet.no/article/1986879

Categories: Posts Tags: , , ,

Bærekraftig helse, 3. utgave

Bærekraftig helse er et tidsskrift som vil belyse et aspekt som ofte glemmes i helsevesenet, nemlig at uten et bærekraftig klima, blir det ingen helse.  Norsk nettverk for klima og helse har nå nettopp gitt ut tredje utgave av tidsskriftet Bærekraftig helse. Utgaven inneholder spennende innlegg om trafikkstøy og helse, klimakvoter: Hva og hvorfor, en kronikk om klimamedisin, et blikk bak kulissene på COP16 møtet i Cancun, forbrenningsovner og helseeffekt, samt klimaendringer og vannkilder. Det bør være mye interessant lesestoff å hente.

Klikk på linkene for å lese tidsskriftet:

Mars 2011, nr. 3

Lese i nettleseren eller                   Last ned som pdf

Andre formater: Lese i Issuu format – Lese i Scribd format

 

Vodpod videos no longer available.

Mars 2011, nr. 2

Lese i nettleseren eller                   Last ned som pdf

Andre formater: Lese i Issuu format – Lese i Scribd format

Vodpod videos no longer available.

 

Desember 2010, nr. 1

Lese i nettleseren eller                   Last ned som pdf

Andre formater: Lese i Issuu formatLese i Scribd format

Vodpod videos no longer available.

Categories: Posts Tags: , ,