Archive

Archive for June 24, 2011

CO2 avgifter med ny vri kan gjøre miljøfokus lønnsomt: TEQs (Tradable Energy Quotas)

En britisk rapport viser hvordan markedsbaserte energikvoter (Tradable Energy  Quotas [TEQs]) kan gjøre det lønnsommt å redusere klimautslipp. Systemet bygger på allerede eksisterende prinsipper og vil innebære at det settes opp et tak på hvor mye CO2 som kan slippes ut og at man deretter selger digitale konsesjoner/ tillateler til utslipp av klimagasser. For å gjøre det enklere for privatpersoner, vil en andel av klimautslipptaket som bestemmes ut fra politiske mål og avtaler gå til privatutslipp som i mindre grad er lette å måle. Mye er derimot lettere målbart som for eksempel utslipp ved vareproduksjon, transport osv. Dette vil inngå direkte i systemet.

Det er liten tvil om at Norge ikke er på rett kurs med å redusere klimaavtrykk våre, og markedsbaserte energikovter (Tradable Energy  Quotas) kunne derfor være et nyttig mål for å komme på rett spor. Les hele rapporten her: www.teqs.net/APPGOPO_TEQs.pdf

Categories: Posts Tags: , ,