Archive

Archive for August, 2011

Bergen Goes Green

August 31, 2011 Leave a comment
Meningsmåling BA 30 august 2011

Meningsmåling BA 30 august 2011

Bergen Goes Green?

2 mandater og fortsatt vekst for Miljøpartiet De Grønne.

4. meningsmåling på rad i BA der MDG-Bergen er inne i varmen: http://www.ba.no/nyheter/politikk/valg2011/article5715998.ece

Flott kronikk om samferdselssatsing

August 30, 2011 Leave a comment

Flott kronikk om samferdselssatsing i Dagens Næringsliv som kan anbefales:
http://www.nho.no/transport-og-kommunikasjon/kollektivt-krafttak-article23652-92.html

Categories: twitter Tags: ,

Why do we need to strengthen the United Nations?

August 28, 2011 Leave a comment

Les på norsk (read in Norwegian)

Many decisions are unfortunate for the mankind in a global perspective, but may give meaning in a perspective of a country (or self-centred perspective). I would like to present two examples:

In Norway, many now celebrate the large oil findings in North Sea. Although this might give an economic boost for Norway, the climate situation shouldn’t give many reasons to fill the glasses with champaign based on the oil findings. In fact, researchers indicate that if much of the known oil sources are pumped up, the risk of irreversible and catastrophic climate changes is large. The risk will be even larger if new oil findings will be extracted and used. Some extra years of economic growth might then be a poor trade-off deal if our future is put on the weight?

A parallel discussion is now under debate in Uganda where valuable forest and rain forest is cut down to give room for sugar plantations. This might be meaningful in a national perspective, but have very unfortunate consequences for both the climate, the biologic diversity and the environment.

National centred thinking may unfortunately in several cases have negative consequences for mankind. The question is then how we better can avoid such consequences. The climate changes is an example on how lacking collaboration can have catastrophic consequences for all of us, while collaboration, good international guidelines and regulations can give us all a better and safer future.

Collaboration isn’t done by itself. Collaboration requires efforts. Collaboration requires good leadership. And importantly, global coordination is a necessity for good collaboration. To make collaboration work, strong global institutions who can take these roles will be needed. The United Nations (UN) have this aim – and the potential to achieve this aim with the right efforts. Strengthening the UN is thus one of the key strategies to improve global collaboration and our future.

To make the UN capable to tackle such tasks will require some new thinking. One of the necessities is also that some of the nations who now possess advantages and powers that many will perceive to be unfair and unfortunate, give some of these away – for the best of the mankind. The opportunities of the UN, the background for the organisations, and the possible reforms and consequences of such reforms are presented in the book the Parliament of Man by Paul Kennedy, that can be recommended for those who would like an introduction into some of the opportunities for the organisation.

Many will say that the time is mature to strengthen the global collaboration through a reformed UN to could protect us all from unfortunate decisions in the future. The future is in our hands.

Hvorfor trenger vi et sterkere FN?

August 28, 2011 Leave a comment

Read in English

Vi ser gjentatte ganger at mange land tar avgjørelser som definitivt er negativt for menneskeheten – altså med et globalt perspektiv – men som kan gi mening sett i et rent landssentrert perspektiv (eller selv-sentrert om du vil).

Her er et par av eksempler fra hhv Norge og Uganda:

Mens det jubles i Norge over funn av store oljefelter på Norsk sokkel, tilsier klimasituasjonen at vi funnet ikke burde legge grunnlag for noen feiring. Situasjonen er nemlig slik at dersom mye av oljen som allerede er kjent pumpes opp og forbrennes, vil risikoen være svært stor for at klimaendringene tipper over i irreversible og katastrofale klimaendringer. Enda større blir risikoen om ytterligere oljefunn hentes opp av bakken og havbunnen. Da er trøsten kanskje ikke så stor at vi får noen ekstra år med økonomisk vekst?

En parallel situasjon pågår og debatteres nå i Uganda der svært verdifull skog og regnskog ryddes vekk med regjeringens velsignelse for å lage sukkerplantasjer. Dette har også svært uheldige konsekvenser både for klimaet, naturmangfoldet og miljøet. Samtidig kan det være gunstig sett i et rent nasjonalt perspektiv.

Nasjonalsentrert tenkning har dessverre svært uheldige konsekvenser for menneskeheten. Spørsmålet er derfor hvordan vi bedre kan unngå slike konsekvenser. Klimaproblematikken er et eksempel der konsekvensene av manglende samarbeid kan få fatale konsekvenser for oss alle, mens godt samarbeid, gode internasjonale retningslinjer og globale føringer kan gi oss en tryggere og bedre framtid.

Samarbeid krever innsats. Samarbeid krever god ledelse. Og ikke minst krever samarbeid  koordinering. Dette vil kreve at man har sterke globale institusjoner som kan påta seg en slik rolle. De Forente Nasjoner (FN) har nettopp denne målsetningen – og har potensielt også denne muligheten dersom det tilrettelegges for dette. Å styrke FN er derfor en av strategiene som kan bedre det globale samarbeidet og vår alles framtid.

Å gjøre FN i stand til å kunne takle slike oppgaver vil kreve både nytenkning. Det vil også kreve at en del av nasjonene som nå innehar fordeler og makt mange vil hevde er urettmessige gir fra seg noe av dette. Mulighetene i FN, bakgrunnen for dannelsen og hva som kan gjøres for å reformere organisasjonen skildres blant annet i boka the Parliament of Man av Paul Kennedy, som kan anbefales til de som ønsker en liten innføring.

Kanskje er det på tide å styrke det globale samarbeidet gjennom et styrket og reformert FN slik at vi i framtida sjeldnere skader hverandre med dårlige valg der vår alles framtid ligger på vektskåla?

Sykkelsatsing i Oslo mens Bergen henger etter

August 26, 2011 Leave a comment
Categories: Posts

Ble FN’s kanskje største generalsekretær Dag Hammarskold drept?

August 21, 2011 Leave a comment

Det har nå kommet opplysninger som gir sterke mistanker om at FN’s kanskje største generalsekretær Dag Hammarskold drept ble drept i et attentat. Dag Hammarskold døde i en mystisk flystyrt i Zambia i 1961 og detaljene lenge har vært ukjente. Nå har det imidlertid kommet fram at vitner har sett at et mindre fly fulgte flyet som styrtet og at dette mindre flyet avfyrte ild mot det styrtede flyet.

Motivet for det hele kan ha vært at Hammarskold jobbet sterkt for frigjøring av daværende kolonier, og like før hadde gått imot Storbritannia og USA. Den førstnevnte av disse ser ut til å være hovedmistenkt for å kunne ha forårsaket flystyrten.

Dag Hammarskold var blant mange regnet som en usedvanlig dyktig generalsekretær i FN og fikk gjennomslag for store og positive endringer. Han ville med stor sannsynlighet også blitt gjenvalgt siden han var svært populær i mange av FN’s medlemsland.

Kilde:

http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/17/dag-hammarskjold-un-secretary-general-crash?CMP=twt_gu

Categories: Posts Tags: ,

Tar du godt vare på dine slektninger

August 19, 2011 1 comment

Dyrene er ofte mer like oss selv enn vi ofte er klar over. Se dette vakre videoklippet:

Respekt og omtanke innebærer at vi tar vare på hverandre og gjøre at vi kan leve fredelig sammen. Dette innebærer både personlige og politiske valg. De personlige valgene innebærer spørsmål som om vi spiser våre firbeinte slektninger eller de vi er glad i? De politiske innebefatter om de du stemmer på har fokus på mer enn oss selv.

Valget er ditt…

Categories: Posts Tags: , , ,

Misforståelsen om veien til dagens asfaltvei

August 15, 2011 Leave a comment

At veiene er en gammel oppdagelse er en kjent sak. Både stier for folk til fots og for hest og kjerre har vært brukt i lange tider. Mange tror derimot asfaltveiene opprinnelig ble bygget for bilister. Der tar de derimot feil.

Det var derimot syklistene som både satte igang arbeidet for å få bedre veier og også i stor grad var med å betale for utbygging. Etter hvert som bilistene ble stadig flere og tok seg til rette på veiene med stor fart og fare for syklister, trakk syklistene seg i økende grad vekk fra de store veiene.

Heldigvis er trenden nå i ferd med å snu i mange land som f.eks i Storbritannia og Nederland. Sykling egner seg da for både unge og gamle. I Norge bør vi henge oss med på denne trenden hvis vi virkelig mener noe med miljø og tilrettelegging for trivsel og bedre helse. Miljøpartiet De Grønne jobber i front for å få dette til.

Categories: Posts Tags: , , , ,

Partier som bruker innvandringsfiendtlig retorikk bør stå ansvarlige for konsekvensene

August 12, 2011 Leave a comment

Jakt – overgrep satt i system

August 10, 2011 3 comments

Tidsperioden for elgjakta nærmer seg (med ulike perioder i ulike landsdeler). Dette er til spenning og forventning for noen, og stor engstelse for andre. Modige, barske jegere i pakt med naturen skal kjempe mot dyr i naturen. Slik blir det i alle fall ofte framstilt. Spørsmålet er hvor modig det er å komme armert med våpen som kan drepe fra en avstand da din “motstander” ikke en gang kan se jegeren og at din “motstander” er en fredelig gresseter. “Motstanderen” har med andre ord ingen mulighet til å forsvare seg og små muligheter til å unnslippe. Det blir som når elever fra ungdomskolen kommer for å gi juling til førsteklassingene. Eller som massemordet på Utøya. Hvor modig er egentlig det? Fra “kampplassen” tar gjerne jegeren med seg et “krigsbytte”, som ofte innebærer både at dyret spises og ikke sjelden også et gevir som symbol på overgrepet. I 2010 ble det skutt mer enn 36 000 elg i Norge, i tillegg til en mengde rådyr, hjort, hare, storfugl osv.

Selv synes jeg også det er artig med jakt. Jeg har til og med reinsdyr i stua. Og god samvittighet. Jakten foregår nemlig med et digitalkamera. “Kampen” er i høyeste grad stille og fredelig, og begge parter går uskadete fra stedet. Dersom jeg kommer i blikkontakt med dyret, kan jeg se tilbake fredfullt og med respekt, og bidra til en følelse av trygghet.

I menneskets historie er det flere aspekter som har blitt praktisert, men som vi ikke lenger i et moderne samfunn kan tålerere. Dette inkluderer alt fra å slå barn og ektefeller til hevndrap. Kanskje er det på tide å føre jakt på dyr til denne lista over noe som hører historien til?

Categories: Posts Tags: , , ,