Home > Posts > Hvorfor trenger vi et sterkere FN?

Hvorfor trenger vi et sterkere FN?

Read in English

Vi ser gjentatte ganger at mange land tar avgjørelser som definitivt er negativt for menneskeheten – altså med et globalt perspektiv – men som kan gi mening sett i et rent landssentrert perspektiv (eller selv-sentrert om du vil).

Her er et par av eksempler fra hhv Norge og Uganda:

Mens det jubles i Norge over funn av store oljefelter på Norsk sokkel, tilsier klimasituasjonen at vi funnet ikke burde legge grunnlag for noen feiring. Situasjonen er nemlig slik at dersom mye av oljen som allerede er kjent pumpes opp og forbrennes, vil risikoen være svært stor for at klimaendringene tipper over i irreversible og katastrofale klimaendringer. Enda større blir risikoen om ytterligere oljefunn hentes opp av bakken og havbunnen. Da er trøsten kanskje ikke så stor at vi får noen ekstra år med økonomisk vekst?

En parallel situasjon pågår og debatteres nå i Uganda der svært verdifull skog og regnskog ryddes vekk med regjeringens velsignelse for å lage sukkerplantasjer. Dette har også svært uheldige konsekvenser både for klimaet, naturmangfoldet og miljøet. Samtidig kan det være gunstig sett i et rent nasjonalt perspektiv.

Nasjonalsentrert tenkning har dessverre svært uheldige konsekvenser for menneskeheten. Spørsmålet er derfor hvordan vi bedre kan unngå slike konsekvenser. Klimaproblematikken er et eksempel der konsekvensene av manglende samarbeid kan få fatale konsekvenser for oss alle, mens godt samarbeid, gode internasjonale retningslinjer og globale føringer kan gi oss en tryggere og bedre framtid.

Samarbeid krever innsats. Samarbeid krever god ledelse. Og ikke minst krever samarbeid  koordinering. Dette vil kreve at man har sterke globale institusjoner som kan påta seg en slik rolle. De Forente Nasjoner (FN) har nettopp denne målsetningen – og har potensielt også denne muligheten dersom det tilrettelegges for dette. Å styrke FN er derfor en av strategiene som kan bedre det globale samarbeidet og vår alles framtid.

Å gjøre FN i stand til å kunne takle slike oppgaver vil kreve både nytenkning. Det vil også kreve at en del av nasjonene som nå innehar fordeler og makt mange vil hevde er urettmessige gir fra seg noe av dette. Mulighetene i FN, bakgrunnen for dannelsen og hva som kan gjøres for å reformere organisasjonen skildres blant annet i boka the Parliament of Man av Paul Kennedy, som kan anbefales til de som ønsker en liten innføring.

Kanskje er det på tide å styrke det globale samarbeidet gjennom et styrket og reformert FN slik at vi i framtida sjeldnere skader hverandre med dårlige valg der vår alles framtid ligger på vektskåla?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: